266033


 WYDARZENIA 

Dziś jest
Wtorek, 16 wrzesień 2014 r.

Imieniny:
Edyty i Kornela

-------------------------------------------------------------------

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Lututów

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

"Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne"

 

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Według przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Lututów - przysługuje pomoc materialna - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Pomoc materialna przysługuje również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większa niż kwota 456 zł netto. Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku pomniejszoną o:            1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

1) Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być zaświadczenie                 o wysokości osiągniętych dochodów oraz oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy                o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia",

 

2) W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia                        o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy                     o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

Wnioski można pobierać w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w terminie do                15 września 2014r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych w terminie do 15 października 2014r.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wycieczkach szkolnych do teatru, do kina, do muzeum, krajoznawczych, zielonych szkołach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę;

 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wyrównawczych, zajęciach dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, zajęciach logopedycznych, rehabilitacji słuchu, wzroku, terapii pedagogicznej, psychologicznej itp.;

 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, plastycznych lub innych mających na celu rozwijanie uzdolnień ucznia;

 

4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

 

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

 

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, przyborów rysunkowych, malarskich, kreślarskich, tuszu do drukarki, komputera, abonamentu internetowego za okres od września do czerwca,

 

multimedialnych programów edukacyjnych, okularów korygujących wzrok, materiałów do

 

wykonania prac dyplomowych itp.,

 

c) stroju sportowego, obuwia sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkoły;

 

5) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej;

 

6) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1-5, nie jest możliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

 

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Stypendia szkolne są przekazywane w formie refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu faktur lub rachunków imiennych dokumentujących poniesienie wydatków na cele edukacyjne (paragony z kasy fiskalnej nie będą honorowane).

 

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu: 043/8714052.

druk wniosku o przyznanie pomocy materialnej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Zawody Sportowo Pożarnicze Lututów 2014

W dniu 6 lipca 2014 roku na stadionie sportowym zostały zorganizowane po raz XIV Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w Lututowie. Pogoda dopisała.  Zawody otworzył Wójt Gminy Lututów a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lututowie.

Sędzią głównym był młodszy brygadier Komendy Powiatowej PSP  w Wieruszowie Maciej Dzielecki. Organizacja zawodów była profesjonalna   i sprawna. Wielkie zaangażowanie startujących doping kibiców i tak jak co roku trochę pecha i rozczarowań oraz radość zwycięzców.

Wyniki Męskie Drużyny Pożarnicze;

 1. m-ce OSP Lututów 106 pkt
 2. m-ce OSP Niemojew 107 pkt
 3. m-ce  OSP Chojny 112 pkt
 4. m-ce OSP Huta 115 pkt
 5. m-ce OSP Łęki 118 pkt
 6. m-ce OSP Świątkowice 120 pkt
 7. m-ce OSP Piaski 125 pkt
 8. m-ce OSP Dymki 129 pkt
 9. m-ce OSP Kluski 140 pkt

10. m-ce OSP Dobrosław 180 pkt

 1. m-ce Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP Piaski 130 pkt
 2. m-ce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Huta 118 pkt
 3. m-ce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Niemojew 155 pkt

Po przedstawieniu przez sędziego głównego wyników nastąpiła część najprzyjemniejsza czyli wręczenie upominków i pucharów dla zwycięzców. Aktu tego dokonali wspólnie; Wójt Gminy Lututów Józef Suwara, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Żuraw. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wieruszowie młodszy brygadier Grzegorz Misiek oraz  Druhowie z Zarządu Oddziału Gminnego; Kazimierz Jadwiszczak, Sławomir Wolniewicz, Marian Teodorczyk, Tadeusz Grzesiak.  


 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

Dni Lututowa 28- 29 czerwca 2014r.

 

Uroczyste obchody Dni Lututowa rozpoczęły się w sobotę 28 czerwca 2014r. Jako pierwsze w programie przewidziane  były zwody wędkarskie o puchar Wójta. Od godz. 14-tej na stadionie sportowym ruszył turniej dzikich drużyn piłki siatkowej plażowej oraz piłki nożnej. O godz. 18-tej na scenie wystąpił legendarny mistrz parodii i satyry z lat 60-tych i 70-tych Bolesław Gromnicki. O godz. 19- tej na scenie zagrała Kapela „Lututowianie”. Sobotni wieczór pierwszego dnia obchodów Dni Lututowa uświetnił koncert Gwiazdy disco polo zespołu BASTA. I wreszcie o godz. 22 - ej odbył się mecz piłki nożnej „Jaga” Lututów klasa okręgowa kontra Oldboje. Na zakończenie na kręgu tanecznym w Małym Parku zorganizowano dyskotekę.  

 

W niedziele o 15.30 rozpoczęły się obchody  drugiego dnia Święta Lututowa. Dokładnie o tej godzinie z rynku wyruszył przemarsz uczestników, któremu towarzyszyła Orkiestra Dęta z Czajkowa. Korowód prowadzony przez mażoretki przeszedł z rynku na stadion sportowy, gdzie odbyła się główna część uroczystości. O godz. 16 - tej wystąpił Wójt, po czym wypuszczono  608 gołębi. Kolejnym punktem programu było wręczenie LUTOLDÓW dla najbardziej zasłużonych mieszkańców Lututowa. W tym roku statuetkę średniowiecznego rycerza otrzymali: Bronisław Bąk za działalność społeczną, Tadeusz Lichtor za działalność rolniczą i Tadeusz Majchrowicz były dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych  w Lututowie za działalność edukacyjną. Ponadto na scenie można było zobaczyć Zespół „Czajkowianki” z Czajkowa oraz KABARET EWG z Doruchowa. Atrakcją wieczoru był koncert zespołu WIELEBNY BLUES BAND, który pomimo deszczowej aury cieszył się bardzo dużym powodzeniem.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

 
 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Programy Zdrowotne realizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi  

 Samorząd Województwa Łódzkiego finansuje realizację kilku programów zdrowotnych, adresowanych do mieszkańców regionu łódzkiego. Podejmowane działania kierowane są do różnych grup wiekowych i dotyczą wielu programów zdrowotnych. Szczegółowe informacje na temat wszystkich programów finansowych przez Samorząd Województwa Łódzkiego wraz ze wskazaniem ich realizatorów są dostępne na:

http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/programy-wojewodzkie/programy-2014.

Aby skorzystać z Programów wystarczy zapisać się na wizytę w wybranej placówce. Badania wykonywane są bezpłatnie, zaś skierowanie nie jest wymagane

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dzień Samorządu Terytorialnego w Gminie Lututów w dniu 27 maja 2014r.

Po raz kolejny  na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Lututowie
został zorganizowany Dzień Samorządowca. W tym dniu tradycyjnie spotkali się
wszyscy pracownicy samorządowi - obecni byli pracownicy Urzędu Gminy,
radni, pracownicy jednostek organizacyjnych, ekip remontowych  i porządkowych,
szkoły reprezentowane były przez dyrekcje placówek oświatowych. W spotkaniu wziął również udział Wójt I-ej i II -ej kadencji Pan Kazimierz Bartoszek.  Gospodarzem
 był Wójt Józef Suwara. 

 

 

 

Z wizytą u najstarszej Matki w gminie Lututów

 

              Dla podkreślenia wyjątkowej roli matki w życiu każdego człowieka w dniu 27 maja 2014r. z okazji Dnia Matki najstarszą mieszkankę gminy Lututów Panią Jadwigę Wrzeszcz zd. Szkudlarek ze wsi Hipolity  odwiedził Pan Wójt Józef Suwara wraz z delegacją, w której towarzyszyli mu  Pani Magdalena Kaźmierska Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pani Agnieszka Sadowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie Pani Alina Stefanowska oraz Pan Wacław Zabłocki Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie. W spotkaniu  wziął  również udział Redaktor Naczelny i Prezes Radia Ziemi Wieluńskiej Pan Gabriel Wyględacz.

 Pan Wójt złożył  Pani Jadwidze najserdeczniejsze życzenia radości z życia oraz dalszych lat w zdrowiu  i szczęściu rodzinnym. Oprócz życzeń najstarsza mieszkanka gminy otrzymała kwiaty oraz upominek. Nie kryła przy tym wzruszenia ale i radości.

Pani Jadwiga, która w tym roku we wrześniu będzie obchodziła 103 urodziny doczekała się 6 dzieci, 15 wnuków, 17 prawnuków i  jednej  praprawnuczki.  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                   

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                               

 

 

Gminne Święto Strażaka i 80 lecie OSP Huta  

Gminne Święto Strażaka i 80 lecie OSP Huta rozpoczęło się zbiórką przy remizie w Hucie oraz przemarszem na mszę świętą w miejscowym kościele. Tu po raz pierwszy tego dnia podziękowano strażakom ochotnikom za ich ofiarną i trudną służbę. Główne uroczystości odbywały się natomiast na placu przed remizą jubilatką. Zaproszonych gości i strażaków przywitał Wójt Gminy Lututów a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP    w Lututowie druh Józef Suwara. Ważnym elementem uroczystości było wręczenie medali, odznaczeń i podziękowań, które wymieniamy poniżej a

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Nr 89/10/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna Huta została odznaczona Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa  za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwałę podpisał Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak

Odznaczenie wręczali: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego dh Andrzej Weselski w asyście Członka Zarządu Wojewódzkiego dh Józefa Suwary i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Wieruszowie dh Janusza Pietrzaka.

W dowód wdzięczności za okazaną pomoc oraz wsparcie finansowe dla jednostek z terenu gminy Lututów Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Lututowie uhonorowało darczyńców pamiątkowymi statuetkami:

1. Pan Bartoszek Andrzej

2. Pan Błaszczyk Leszek

3. Pan Dudek Jan

4. Pan Grzegorek Edward

5. Pan Górka Szymon

6. Pan Krzak Jacek

W dowód wdzięczności za ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Lututowie uhonorowało druhów pamiątkowymi podziękowaniami:

1. dh Pichlak Marian              - OSP Huta

2. dh Golec Marian                - OSP Kluski

3. dh Kozakowski Henryk      - OSP Lututów

4. dh Bolek Józef                   - OSP Łęki

5. dh Bartoszek Józef             - OSP Piaski

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi przyznało Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa dla:

1. dh Grzelak Kazimierz         - OSP Huta

2. dh Kusiak Jerzy                   - OSP Kluski

3. dh Grela Mirosław             - OSP Lututów

4. dh Gała Jarosław                - OSP Łęki

5. dh Grzegorek Józef             - OSP Piaski

6. dh Mrózek Sławomir          - OSP Huta

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi przyznało Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa dla:

1. dh Mrózek Leszek                        - OSP Huta

2. dh Mak Krzysztof                        - OSP Huta

3. dh Mak Zenon                             - OSP Huta

4. dh Gwiazdowski Paweł                - OSP Lututów

5. dh Lachowicz Robert                     - OSP Łęki

6. dh Skotarski Marcin                    - OSP Niemojew

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi przyznało Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa dla:

1. dh Koch Łukasz                             - OSP Chojny

2. dh Matławski Krzysztof              - OSP Huta

3. dh Kaczmarek Jarosław               - OSP Huta

4. dh Chrobot Karol                        - OSP Huta

5. dh Kubonik Mariusz                   - OSP Huta

6. dh Drzazga Marcin                      - OSP Niemojew

7. dh Gratka Mieczysław                - OSP Piaski

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wieruszowie przyznało odznaki Strażak Wzorowy dla:

1. dh Luty Piotr                               - OSP Dobrosław

2. dh Kowalski Grzegorz              - OSP Dobrosław

3. dh Pichlak Przemysław              - OSP Dymki

4. dh Szewczyk Marcin                   - OSP Dymki

5. dh Łuczak Mateusz                      - OSP Huta

6. dh Lewandowski Paweł               - OSP Huta

7. dh Olejnik Marcin                        - OSP Huta

8. dh Jarzyna Damian                      - OSP Huta

9. dh Jarzyna Grzegorz                    - OSP Huta

10. dh Pichlak Krzysztof                 - OSP Kluski

11. dh Krzywański Zenon               - OSP Lututów

12. dh Kowal Grzegorz                   - OSP Niemojew

13. dh Skotarski Łukasz                 - OSP Niemojew

14. dh Nogaj Radosław                   - OSP Świątkowice

15. dh Kusiak Szymon                    - OSP Kluski

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

 

Sylwestrowy Bal Pod Gwiazdami - Lututów 2013

 

Sylwester 2013 za nami. Takiego Sylwestra w Lututowie jeszcze nie było. W kulminacyjnym momencie tuż przed północą na lututowskim rynku zgromadziło się około 2 tys. osób. Mieszkańcy bawili sie przy hitach znanych z "Prywatki Starszego Nastolatka" prowadzonej przez prezentera Radia Ziemi Wieluńskiej Krzysztofa Poznerowicza.  Był też ciepły posiłek - grochówka, szampan oraz kilkuminutowy pokaz sztucznych ogni.  Przed północą życzenia złożył mieszkańcom Wójt Józef Suwara.

 

 

 

 

 

 

Gminne obchody 95.

rocznicy

 

Narodowego Święta Niepodległości,

 

 

W dniu 11 listopada br. jak co roku w gminie Lututów zorganizowane zostały obchody Narodowego Dnia Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.45 przejściem pocztów sztandarowych i delegacji spod budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie.    O godz. 9.00 w kościele parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Lututowie odprawiona została Mszą Św. w intencji Ojczyzny.

Następnie po mszy uformowana kolumna pochodu, przemaszerowała  spod kościoła w kierunku Rynku w Lututowie pod obelisk Pamięci mieszkańców Gminy Lututów, poległych, zamordowanych, zaginionych i prześladowanych, gdzie odbyły się główne uroczystości gminne. Całą uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, Polskiego Związku Pszczelarskiego - Koło    w Lututowie, Zespołu Szkół Rolniczych, Gimnazjum, Szkół Podstawowych  i Przedszkola Publicznego, a także przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Lututowie,

 

Pod obeliskiem wciągnięto flagi na maszt oraz odśpiewano hymn narodowy.  

 

Dla uczczenia 95-ej rocznicy odzyskania niepodległości symbolicznie wypuszczono w powietrze 95 gołębi pocztowych.

 

Następnie Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara wygłosił referat okolicznościowy w którym przedstawił wydarzenia historyczne dotyczące jesieni 1918 roku. Przedstawił także  ówczesną sytuację polityczną w Europie  i we wszystkich krajach zaborczych. Przypomniał, iż 11 listopada to również dzień zakończenia  I - ej wojny Światowej. Zaapelował by dzień ten stał się dla wszystkich prawdziwym świętem, a motywem przewodnim niech będzie porozumienie ponad wszelkimi podziałami w imię Narodu. Kończąc swoje wystąpienie skierował słowa podziękowania dla wszystkich którzy brali udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości i przyczynili się do jego organizacji. Podziękował za wywieszenie flag i symboli państwowych. Złożył wszystkim serdeczne życzenia satysfakcji z rozwoju naszego Państwa, mądrego korzystania z daru wolności, osiągania wspólnych celów na poziomie całego kraju i naszej małej Ojczyzny Gminy Lututów.  

W dalszej części obchodów  złożono wieńce i wiązanki.

Wieniec od społeczeństwa złożył Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara w asyście Ks. Dziekana Piotra Szkudlarka Proboszcza Parafii Lututów, Ks.  Wojciecha Deresińskiego oraz druha Sławomira Wolniewicza.

 

Następnie w imieniu radnych, kwiaty złożyła delegacja Rady Gminy w Lututowie z Przewodniczącym Panem Dariuszem Szyszką.

 

Wiązankę od pracowników złożyła delegacja Urzędu Gminy w Lututowie z Sekretarzem Gminy Panią Magdaleną Kaźmierską.

 

Następnie wiązanki złożyły delegacje: sołtysów z Gminy Lututów, Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie z Prezesem Panem Marianem Fitą, Partie Polityczne oraz placówki oświatowe z terenu gminy.

 

Wartę przy pomniku pełnili harcerze ze Szkoły Podstawowej w Lututowie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy odśpiewali Rotę.

Następnie Komendant Gminny OSP uformował szyk i odprowadził poczty sztandarowe i uczestników uroczystości na miejsce zbiórki.

Uczestnicy zostali zaproszeni do Gminnego Ośrodka Kultury  na akademię okolicznościową z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Akademię przygotowali uczniowie Gimnazjum Publicznego w Lututowie. W  programie były recytacje, piosenki legionowe, wspomnienia.  

 

 

 

 

 

 

 

KURENDA - w sprawie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Lututów, że              

w miejscowości KLUSKI został utworzony PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH /obok nieczynnego składowiska odpadów/, który będzie  czynny od  14 września 2013 r. /sobota/  w miesiącach: wrzesień i październik br. w każdą sobotę   w godzinach od  900 do  1500 , natomiast w miesiącach: listopad i grudzień br. w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 900 do 1500. O terminach przyjmowania odpadów w roku 2014 poinformuję mieszkańców Gminy w późniejszym czasie.

Do Punktu przyjmowane będą segregowane odpady komunalne od osób fizycznych jak i od podmiotów gospodarczych. Rodzaje odpadów przyjmowanych do Punktu:

- przeterminowane leki o kodzie 20 01 32,

- chemikalia /farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp./ o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27* i 20 01 29*,

- zużyte akumulatory i baterie,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,

- odpady wielkogabarytowe /np. meble itp./,

- odpady budowlano-rozbiórkowe o kodach z grupy 17,

- zużyte opony o kodzie 16 01 03,

- odpady zielone o kodzie 20 02 01,

- opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07,

- opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,

- opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01

 

         Segregowane, wyżej wymienione odpady komunalne będą przyjmowane nieodpłatnie.

 

                                                                                     W  ó  j  t

                                                                              /-/ Józef Suwara

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gminne Zawody sportowo - pożarnicze Lututów 7 lipca 2013r.

W dniu 7 lipca br. na lututowskim stadionie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze.

Otwarcia zawodów dokonał  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski w Lututowie zarazem Wójt gminy Lututów, druh Józef Suwara.

Po losowaniach zawodnicy biegali w sztafecie a następnie zaczęła się bojówka - najbardziej widowiskowa część zawodów. Przy pięknej pogodzie trybuna dla publiczności wypełniła się widzami dopingującymi swoich zawodników. Po zakończeniu współzawodnictwa do pracy przystąpiła Komisja Sędziowska.

 

 

Skład Komisji Sędziowskiej - Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Lututów 2013

 

1.    Polowy Damian Kapitan Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie - Sędzia Główny Zawodów

2.    Brylak Dariusz Młodszy Kapitan KP PSP w Wieruszowie   - Sekretarz Zawodów

3.    Grela Mirosław ZG Z OSP Lututów - Członek Komisji

4.    Hojka Zenon    OSP Dymki

5.    Jadwiszczak Kazimierz - OSP Niemojew

6.    Leśnik Jan                   OSP Niemojew

7.    Lisek Maciej                 OSP Kluski

8.    Majewski Jerzy            OSP Lututów

9.    Mikołajczyk Marek        OSP Huta

10.  Pietrusiak Jerzy            OSP Chojny

11.  Wolniewicz Sławomir    OSP Piaski

 

Wyniki przedstawił Sędzia Główny Zawodów Kapitan Damian Polowy.

Grupa żeńska - 1 miejsce OSP Lututów z wynikiem 144 pkt

Klasyfikacja grupy męskiej przedstawia się następująco:

1 miejsce OSP Łęki                            z wynikiem 108 pkt.

2 miejsce OSP Lututów                     z wynikiem 109 pkt

3 miejsce OSP Huta                          z wynikiem 115 pkt.

4 miejsce OSP Niemojew                 z wynikiem 116 pkt.

5 miejsce OSP Dymki                       z wynikiem 117 pkt.

6 miejsce OSP Chojny                      z wynikiem 119 pkt.

7 miejsce OSP Piaski                         z wynikiem 123 pkt.

8 miejsce OSP Dobrosław                z wynikiem 132 pkt.

9 miejsce OSP Kluski                        z wynikiem 153 pkt.

 

 

 

 

Uroczyste Obchody

150. Rocznicy Bitwy pod Koziołkiem,

w dniu 15 czerwca 2013 r.

 

 

"Rzeź Powstańców pod Lututowem"  Rycina zamieszczona w czasopiśmie Breslauer Zeitung 1863r.

 

 

 

W dniu 15 czerwca 2013r. dokładnie w 150. rocznicę wybuchu  bitwy pod Lututowem zorganizowano uroczyste obchody powstania styczniowego. Uroczystość odbyła się przy obelisku poświęconym pamięci uczestników krwawej bitwy w lesie Koziołek. W miejscu tym odprawiono mszę św., którą celebrował  Kanclerz Kurii Kaliskiej ks. prałat Jacek Bąk, a którą uświetnił chór parafialny pod dyrekcją Pani Doroty Paroń. Homilie wygłosił ks. mgr. Piotr Szkudlarek- proboszcz parafii Lutowskiej. Proboszcz Parafii p.w. Apostołów Piotra i Pawła nawiązał do tragicznych dla Polski wydarzeń sprzed 150 lat.

 

Uroczystość rozpoczął i powitał zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników gospodarz gminy Wójt Józef Suwara. Podkreślił, że obchody nie miały na celu uczczenia tragedii, a przywołanie pamięci o lokalnych bohaterach. Oni wierzyli że walczą w słusznej sprawie. Ich działanie wynikało z pobudek patriotycznych. Obowiązkiem naszego pokolenia jest pamięć o tych wydarzeniach. Musimy też tę wiedzę przekazywać naszym następcom -

 

Referat okolicznościowy wygłosił Antoni Galiński, który stwierdził m.in.   Ta bitwa przełamała mentalność chłopów. Odważę się to powiedzieć, dlatego że tutaj jednak byli oni negatywnie nastawieni do powstania, szczególnie                      w okresie 1861-1862. Po tym co zobaczyli zmieniła się ich mentalność, a oddziały powstańcze zaczęły nasiąkać chłopstwem&

 

W dalszej części uroczystości Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 w Lututowie została odznaczona Złotym Medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.  Medal dla szkoły wręczył wicewojewoda łódzki - Paweł Bejda w asyście Andrzeja Cewińskiego - sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk  i Męczeństwa w Łodzi i Eugeniusza Wieczorka - Prezesa oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów w Sieradzu.

 

Uroczystości zakończyły się apelem poległych Powstańców, salwą honorową, złożeniem kwiatów oraz występem artystycznym młodzieży. Powstańców, którzy zginęli podczas Bitwy pod Koziołkiem wymienił w Apelu Poległych mjr Sadlak:por. Antoni Korytyński dowódca oddziału, Binek Jan  z Sulmierzyc, Gdasiewicz Stanisław z Kobylina, Jerzykowski Stanisław z Mikstatu, Jurek Jan, lat 21, z Kępy, Kulak Jan, lat 18, z Poddębic, Karasiński Ignacy z Grabowa, Karolewski Piotr z Sulmierzyc, Kazimierczak z  Sulmierzyc, Kokot Władysław z Sulmierzyc, Laudowicz Mieczysław z Sulmierzyc, Michalak Maciej, lat 27, z Zacharzewa, Pocztarz Jan, lat 20, z Przygodziczek, Przymocki Antoni z Sulmierzyc, Rogalski Szczepan z Sulmierzyc, Szymański Lucjan z Niemojewa k/Lututowa, Unruch Ottomar lat 40, z Ostrowa Wielkopolskiego, Winiewicz Jan z Sulmierzyc, Wiśniewski August z Sulmierzyc.

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE LUTUTÓW W DN. 27 MAJA 2013R.

 

27 maja w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Lututowie został zorganizowany Dzień Samorządowca. Jest już tradycją, że w tym dniu spotykają się wszyscy pracownicy samorządówki - obecni byli pracownicy Urzędu Gminy, radni, sołtysi, pracownicy jednostek organizacyjnych, ekip remontowych i porządkowych, szkoły reprezentowane były przez dyrekcje placówek oświatowych - w sumie około 70 uczestników ogniska. Gospodarzem spotkania był Józef Suwara - Wójt. Była muzyka, wspomnienia, anegdoty i kawały.

 

                                                         

                                           

                                            

                                            

                                           

                                            

                                            

                                            

                                           

                                            

                                            

                                           

                                             

                                            

                                            

                                             

                                           

                                            

                                           

                                           

                                            

                                           

                                            

                                            

                                            

                                            

 

 

 

 

Gminny Dzień Strażaka

 

W niedzielne przedpołudnie w dniu 5 maja br. na lututowskim rynku odbyło się strażackie święto. Druhowie wzięli udział w nabożeństwie, które zostało odprawione w miejscowym kościele. Wśród świętujących nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych na czele z Wójtem a zarazem prezesem Związku Gminnego OSP Józefem Suwarą. W uroczystościach wzięli udział m.in. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Szyszka, radny powiatowy Marek Pikuła, ks. Piotr Szkudlarek oraz ks. Mariusz Giwerski.  To u nas tradycja, że Dzień Strażaka Obchodzimy w pierwszą niedzielę po wspomnieniu Św. Floriana- mówił do zebranych wójt Suwara. Włodarz Lututowa przywołał też rys historyczny Ochotniczych Straży Pożarnych, nie zapomniał życzyć druhom tego co najlepsze.

 

W dowód wdzięczności za ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Lututowie uhonorowało druhów pamiątkowymi podziękowaniami. Te powędrowały do: Józefa Fajgi, Jerzego Obały, Stanisława Sobiela, Franciszka Bednarka, Mariana Włodarczyka i Jana Wojtasika.

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi przyznało "Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa" dla:

1. dh Pawlak Henryk            - OSP Dobrosław

2. dh Mrózek Sławomir         - OSP Huta

3. dh Głąb Jan                        - OSP Kluski

4. dh Jaworski Jan                  - OSP Niemojew

5. dh Cegiełka Marek             - OSP Świątkowice

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi przyznało Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa dla:

1. dh Mrózek Andrzej                       - OSP Huta

2. dh Konieczny Marek                     - OSP Lututów

3. dh Obała Krzysztof                       - OSP Lututów

4. dh Klimas Marcin                          - OSP Lututów

5. dh Świderek Paweł                        - OSP Niemojew

6. dh Napierajczyk Bolesław            - OSP Piaski

7. dh Kozera Paweł                            - OSP Świątkowice

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi przyznało "Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa" dla:

1. dh Wojtuń Robert                          - OSP Chojny

2. dh Szachnowski Piotr                    - OSP Dobrosław

3. dh Jarzyna Janusz                          - OSP Huta

4. dh Kusiak Rafał                             - OSP Kluski

5. dh Oderkiewicz Zdzisława            - OSP Lututów

6. dh Mituła Roman                           - OSP Łęki

7. dh Krzyżanowski Marcin              - OSP Piaski

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wieruszowie przyznało odznaki "Wzorowy Strażak" dla:

1. dh Pośpiech Michał                        - OSP Chojny

2. dh Szewczyk Mateusz                   - OSP Dymki

3. dh Pichlak Jarosław                       - OSP Dymki

4. dh Kowalewski Michał                  - OSP Dymki

5. dh Kulesza Piotr                             - OSP Huta

6. dh Kusiak Szymon                         - OSP Kluski

7. dh Adamczyk Maciej                    - OSP Lututów

8. dh Bartoszek Dawid                      - OSP Lututów

9. dh Bartoszek Rafał                         - OSP Lututów

10. dh Fertała Sylwia                         - OSP Świątkowice

11. dh Bolek Malwina                       - OSP Świątkowice

12. dh Kowalski Robert                    - OSP Świątkowice

 

 

 

 

Ostatnie pożegnanie I-ego Honorowego Obywatela Gminy Lututów

 Ks. Kanonika

mgr Franciszka Jodłowskiego

 

Przechodząc do wieczności

         Historię i życie w małych miasteczkach określają nieraz postacie ludzi nietuzinkowych. Nieraz mówi się za Bery, za Żbika, za Ślęzaka. Kiedy zdarza się im umrzeć to żegna ich tysiąc lub nawet dwa tysiące ludzi.

         Takim człowiekiem był też ksiądz Franciszek Jodłowski.

Księża z Domu Jana Pawła II w Ostrowie podkreślali, że z taką uroczystą oprawą pogrzebu jeszcze się nie spotkali.

         We wtorek przy wprowadzaniu zwłok do kościoła uczestniczył emerytowany Biskup Stanisław Napierała.

W samym pogrzebie brał udział Biskup Kaliski Edward Janiak.

         Żegnali Ks. Kanonika i wygłosili mowy.

W imieniu społeczeństwa gminy Wójt Gminy Lututów Józef Suwara,

W imieniu bankowców Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego Marian Fita

W imieniu dzieci i nauczycieli Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lututowie     Dorota Bartoszek.

Przedstawiciel delegacji z Jugowej na Dolnym Śląsku.

         Uczestniczyła w pożegnaniu; Ochotnicza Straż Pożarna z Rogoźnika, Orkiestra Dęta z Naramic, wszystkie poczty sztandarowe z Gminy Lututów oraz wielu księży z okolicznych parafii.

         A oto przemówienie Wójta Pana Józefa Suwary przybliżające postać naszego proboszcza

i odczucia żegnających.

"Przypadł mi smutny obowiązek pożegnać dziś w imieniu byłych i obecnych; władz gminy, radnych Rady Gminy, sołtysów z terenu gminy Lututów a przede wszystkim społeczeństwa Lututowa i parafii, naszego pasterza porucznika Księdza Kanonika mgr Franciszka Jodłowskiego, który przybył do naszej parafii ponownie po dziewięciu latach pobytu w Ostrowie.      Przybył do nas na stałe. Pozostanie w naszym małym miasteczku, które tak kochał, wśród przyjaciół i najbliższej rodziny. Bo my parafianie jesteśmy dzisiaj i pozostaniemy już na zawsze Twoją najbliższą rodziną. Będziemy Cię wspominali, będziemy o Tobie pamiętali, będziemy się za Ciebie modlili, tak ja Ty modliłeś się za nas, wtedy kiedy dotykały nas nieszczęścia jak gradobicie czy katastrofa budowlana naszej świątyni.

         Przez te ostatnie dziewięć lat też byłeś z nami, czuliśmy Twoją obecność, to przecież do Ciebie gdy przyjeżdżałeś pomagać przy spowiedzi świętej ustawiały się największe kolejki. Człowiek żyje tak długo, jak długo żyje o nim pamięć, o Tobie będziemy pamiętali długo, bo żyjesz w naszych sercach. Byłeś przecież Honorowym Obywatelem Gminy Lututów, laureatem naszego lututowskiego Oscara czyli Lutolda. Myślę, że obecne lub przyszłe władze będą o Tobie pamiętały, abyś podobnie jak Ks. Kazimierz Ucieklak, budowniczy tego kościoła, miał swoją ulicę.

         Przybliżę sylwetkę Księdza Kanonika, choć jego życiorys ukazał się na stronach internetowych naszych lokalnych mediów oraz na stronie Diecezji Kaliskiej. Śp. Ks. Kanonik Franciszek Jodłowski urodził się  6 czerwca 1926 r. w Chorostkowie, w województwie tarnopolskim. Chorostków położony był na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej tuż przy granicy z Rosją Sowiecką. Dzisiaj znajduje się na Ukrainie. Tam chodził do szkoły i tam zastała go II wojna światowa. W 1944 r. został wcielony do II Armii Wojska Polskiego, 82. Pułku Artylerii Ciężkiej. Z tym Pułkiem przeszedł szlak bojowy spod Żytomierza, przez Włodawę nad Bugiem do Tomaszowa Mazowieckiego.

Tu został zdemobilizowany. Był repatriantem, mieszkał wraz z rodzicami w Jugowej w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. W 1949 r. rozpoczął naukę w Lwowskim Seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Seminarium Częstochowskiego. Tytuł magistra uzyskał 1954 r. Swoją posługę duszpasterską rozpoczął w Gidlach, następnie w Brzeźnicy w powiecie pajęczańskim. W 1956 r. Biskup Częstochowski Zdzisław Goliński powierzył mu misję utworzenia parafii w Rogoźniku w zagłębiu dąbrowskim.

         29 czerwca 1981 r. przybył do Lututowa i stał się naszym pasterzem. Był z nami ponad 20 lat. O jego zasługach materialnych mówił wczoraj Ks. Biskup Stanisław Napierała. O jego zasługach dla oświaty będzie mówiła koleżanka Dyrektor. Ja powiem o jego zasługach na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomagał nam jak mógł, fundował sztandary, był na wszystkich uroczystościach, rozdawał prezenty, pomagał zresztą wszystkim, bo jak powiedział Ks. Biskup Stanisław Napierała lubił dawać.

         Okres jego duszpasterstwa w Lututowie to trudny czas stanu wojennego. Niósł pomoc ludziom w różny sposób, wspomagał materialnie, rozdzielał pomoc żywnościową, pomagał też innym księżom i parafiom. Miał wielu przyjaciół w kraju i za granicą. Często mówił o swoim przyjacielu rówieśniku, też Lwowiaku, Księdzu Kardynale Marianie Jaworskim, z którym zetknął się na Seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i prestiżowej uczelni czyli Uniwersytecie Jagiellońskim. Ks. Kardynał Marian Jaworski, Arcybiskup Lwowski był osobistym przyjacielem Jana Pawła II. 

Na koniec Księże Kanoniku chciałbym Ci w imieniu społeczeństwa gminy i parafii Lututów za wszystko podziękować. Dziękujemy Opatrzności Bożej, że był ktoś taki jak Ty, że trafiłeś właśnie tu do Lututowa, i że zostaniesz z nami na zawsze.

 

Cześć Twojej pamięci, spoczywaj w pokoju". 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Rok w Lututowie

 

         Tradycyjnie jak co roku na lututowskim rynku Lututowianie hucznie i gremialnie witali Nowy Rok. Zgromadzoną publiczność rozgrzewała muzyka DJ Matina i DJ Blease. Ze względu na pogodę w roku bieżącym frekwencja była duża. Między godziną 23:30 a 00:30 w rynku zebrało się ponad 500 mieszkańców i gości.

         Na pięć minut przed dwunastą życzenia noworoczne złożył Wójt Pan Józef Suwara, który życzył wszystkim zebranym zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Następnie zaprosił na symboliczną lampkę szampana.

         Potem było odliczanie dokładnie odmierzonej godziny dwunastej i pokaz fajerwerków, który trwał około godziny.

Uczestnicy imprezy tańczyli, śpiewali 100 lat,  pili szampana, składali sobie wzajemnie życzenia oraz robili wspólne zdjęcia.

Pogoda i humory dopisywały. Rynek opustoszał dopiero ok. godz.  2:30 

 

Zarządzenie Nr 32/20

12

Wójta Gminy Lututów z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 32/2012 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi

uchwała

Załącznik do Uchwały

Sprawozdanie z wykonania zarządzenia Wójta Gminy Lututów Nr 32/2012

 

 Sprawozdanie

 Zarządzenie Wójta Nr 34/2012

 Nr 34/2012

załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Lututów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lututów w 2013r.

Zarzadzenie Nr 2/2013

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokol

 

 

 

Wigilia strażacka w Gminie Lututów 22 grudnia 2012r.

Gminna wigilia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lututowie odbyła się 22 grudnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury. Na wigilii na zaproszenie Wójta Gminy Lututów a zarazem Prezesa Gminnego Związku OSP Józefa Suwary gościł Biskup Diecezji Kaliskiej ks. Edward Janiak. Około 150 strażaków spotkało się aby połamać się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. Jak podkreślił Wójt Józef Suwara takie spotkania wigilijne braci strażackiej w gminie Lututów to jest już 11 letnia tradycja. A biskup po raz pierwszy zaszczycił druhów strażaków swoją wizytą na takim spotkaniu. Warto wspomnieć, że była to jego pierwsza wizyta na terenie powiatu wieruszowskiego. Strażacy z gminy Lututów gościli również druhów z Zarządu Powiatowego OSP RP w Wieruszowie, władze samorządowe powiatowe i gminne. Biskup Janiak podkreślił, że straż to specyficzna służba drugiemu człowiekowi, strażacy są zawsze gotowi, narażają też swoje życie. Życzył druhom szczęśliwych powrotów do domów z akcji ratowniczo-gaśniczych, satysfakcji osobistej, wiele radości z życia rodzinnego oraz podziękował za ich działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Podczas spotkania wręczono odznaczenia honorowym dawcom krwi z Klub przy Zarządzie Gminnym Z OSP . Druhowie strażacy zostali odznaczeni odznakami przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi oraz przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Wigilię uświetnił występ kapeli Lututowianie.

 

 filmy wideo

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VNN4E7s_a3w

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fvvBeMZxNFY

 

 

 

Uroczyste spotkanie wigilijne Radnych, Sołtysów i pracowników Urzędu Gminy w Lututowie w dniu 20 grudnia 2012r.

W dniu 20 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury do wspólnej wieczerzy wigilijnej zasiedli Radni, Sołtysi oraz pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Lututów. Podczas spotkania nie zabrakło kolęd, składania serdecznych życzeń oraz łamania się opłatkiem.

 

 

  

 

Wigilia dla osób samotnych i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Lututów 

 21 grudnia 2012r.

Boże Narodzenie to szczególny czas, w którym nikt nie powinien być samotny. Z tej okazji z inicjatywy Wójta Gminy Pana Józefa Suwary oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie Pani Aliny Stefanowskiej, zgodnie z przyjętą tradycją, zostało zorganizowane  spotkanie wigilijne dla osób samotnych i podopiecznych GOPS z terenu gminy Lututów.  Spotkanie poprowadził Wójt, przywitał serdecznie wszystkich zebranych gości, po czym złożył świąteczne życzenia - zdrowia, miłości i radości na każdy nadchodzący dzień. W uroczystości wziął także udział Proboszcz Parafii w Lututowie Ks. Piotr Szkudlarek, który rozpoczął poczęstunek wspólną modlitwą i połamaniem się opłatkiem. Wigilię uświetnił również występ kapeli Lututowianie. Wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali kolędy.  

 

11 listopada  

 Obchody Narodowego Dnia Niepodległosci w Gminie Lututów

W dniu 11 listopada br. jak co roku w gminie Lututów zorganizowane zostały obchody Narodowego Dnia Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.45 przejściem pocztów sztandarowych i delegacji spod budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie.    O godz. 9.00 w kościele parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła               w Lututowie odprawiona została Mszą Św. w intencji Ojczyzny.

Następnie po mszy uformowana kolumna pochodu, przemaszerowała  spod kościoła w kierunku Rynku w Lututowie pod obelisk Pamięci mieszkańców Gminy Lututów, poległych, zamordowanych, zaginionych i prześladowanych, gdzie odbyły się główne uroczystości gminne. Całą uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, Polskiego Związku Pszczelarskiego - Koło    w Lututowie, Zespołu Szkół Rolniczych, Gimnazjum, Szkół Podstawowych  i Przedszkola Publicznego, a także przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Lututowie,

Pod obeliskiem wciągnięto flagi na maszt oraz odśpiewano hymn narodowy. 

Dla uczczenia 94-ej rocznicy odzyskania niepodległości symbolicznie wypuszczono w powietrze 94 gołębi pocztowych.

Następnie Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara wygłosił referat okolicznościowy w którym przedstawił wydarzenia historyczne dotyczące jesieni 1918 roku. Przedstawił także  ówczesną sytuację polityczną w Europie  i we wszystkich krajach zaborczych. Przypomniał, iż 11 listopada to również dzień zakończenia  I - ej wojny Światowej. Na koniec złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Życzył sukcesów naszej dużej i małej Ojczyźnie. 

W dalszej części obchodów  złożono wieńce i wiązanki.

Wieniec od społeczeństwa złożył Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara w asyście księży Parafii Lututowskiej, Ks. Proboszcza Piotra Szkudlarka, Ks. Mariusza Giwerskiego oraz Ks.  Wojciecha Deresińskego, a także przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej.

Następnie wiązankę złożyła delegacja Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Panem Ireneuszem Makiem.

W imieniu radnych, kwiaty złożyła delegacja Rady Gminy w Lututowie

z Przewodniczącym Panem Dariuszem Szyszką.

Wiązankę od pracowników złożyła delegacja Urzędu Gminy w Lututowie.

Następnie wiązanki złożyły delegacje: sołtysów z Gminy Lututów, Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie z Prezesem Panem Marianem Fitą, Partie Polityczne oraz placówki oświatowe z terenu gminy.

Wartę przy pomniku pełnili harcerze ze Szkoły Podstawowej w Lututowie oraz strażacy z OSP Lututów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy odśpiewali Rotę.

Następnie Komendant Gminny OSP uformował szyk i odprowadził poczty sztandarowe i uczestników uroczystości na miejsce zbiórki.

 

 

Trojaczki w Gminie Lututów

 

Natalia Kupis

Maja Kupis

Lena Kupis

Niezwykłym wydarzeniem jakie miało miejsce w ostatnim czasie to narodziny trojaczków. W dniu 17 września br. we wrocławskim szpitalu na świat przyszły trzy  urocze dziewczynki o imieniach Lena, Maja i Natalia. Szczęśliwymi rodzicami zostali Państwo Eliza i Krzysztof Kupisowie z Lututowa.

Z tej okazji Pan Wójt postanowił ufundować rodzinie wyjątkowy prezent w postaci specjalnego wózka, w którym można wyjść na spacer z całą trójką małych obywatelek naszej gminy.

 

Składamy serdeczne gratulacje Rodzicom trojaczków, zaś samym maluchom przede wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do rodzinnego domu.

 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego par małżeńskich z terenu Gminy Lututów w dniu 18 października br. odbyło się uroczeste spotkanie z dostojnymi Jubilatami i ich rodzinami.

 

 

 

Uroczystość otworzył oraz przywitał Jubilatów i zaproszonych gości Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pan Marek Pikuła

"Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania". (Robert Poulet)

Tymi słowami przywitał szanownych Jubilatów Wójt Józef Suwara. Jednocześnie przyznał, że jest bardzo zadowolony  i  szczęśliwy, a przede wszystkim zaszczycony tym, że w dniu dzisiejszym może wręczyć medale za "Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznane na Jego  wniosek przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nastepnie podziękował wszystkim wyróżnionym za długoletnie pożycie małżeńskie, za wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swoich rodzin, swojego otoczenia. Złożył gratulacje Jubilatom życząc im między innymi zadowolenia z każdego dnia oraz przeżycia w szczęściu i zdrowiu jeszcze wielu tak pięknych rocznic.


Wzruszenia nie ukrywali wyróżnieni.

 

W imieniu wszystkich odznaczonych Jubilatów słowa podziękowania przekazał Pan Zdzisław Szewczyk

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Nie zabrakło rownież tradycyjnego "100 lat" i  lampki szampana

 

 

Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie

w dniu 25 września 2012r.

 

W dniu 25 września 2012r. zwołana została XVI sesja VI kadencji Rady Gminy w Lututowie.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Szyszka.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara, który przedstawił zebranym osiągnięcia zawodnika LKS Czarna Damka z Lututowa Pana Edwarda Perdka, który zajął II miejsce i został Wicemistrzem Europy w warcabach 100 polowych w Truskawcu w dniach 23 - 31.08.2012r.

W dowód uznania za ten szczególny sukces sportowy, Wójt w towarzystwie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Pana Jana Wardęgi, wręczył zawodnikowi upominek oraz list gratulacyjny, składając życzenia dalszych sukcesów sportowych.

 

 

W kolejnym punkcie obrad, w obecności radnych, sołtysów i gości zaproszonych na sesję, nastąpiło uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

Wójt podkreślił rolę szkolnictwa w kształceniu i rozwoju przyszłych pokoleń. Świadczy o tym chociażby wysokość środków finansowych w kwocie 2.884.000 zł, które gmina dokłada ze środków własnych budżetu gminy na funkcjonowanie oświaty.

Wójt odczytał tekst przysięgi, a mianowani nauczyciele złożyli kolejno ślubowanie. W akcie tym uczestniczyli (od lewej): Magdalena Mazur, Malwina Matyja, Jadwiga Kapica, Anna Szymańska, Agnieszka Chojka, Beata Woltańska, Zbigniew Redkiewicz.

W dalszej części posiedzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Wójt złożył sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy

Oprócz standardowej informacji przedstawił przewidywane możliwości działań na rok przyszły tak w budowie dróg jak i możliwości uruchomienia elektrowni wiatrowych na terenie gminy.

            W punkcie 7 zebrani przyjęli informację z wykonania budżetu gminy Lututów za I półrocze 2012 roku.

Następnie podjęto uchwały w sprawach;

-przystąpienia do realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lututów.

-dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

-dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2018.

-ustanowienia zabezpieczenia kredytu.

-zmiany Uchwały Nr XII/78/2012 Rady Gminy w Lututowie z dnia 14 lutego 2012 w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2012 roku na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego. 

 

 

 

 

Nagrody i wyróżnienia podczas sesji Rady Gminy w Lututowie w dniu 12 czerwca 2012r.

W dniu 12 czerwca 2012 r. została zorganizowana absolutoryjna Sesja Rady Gminy. Oprócz przyjętego porządku, uchwał, wniosków, prezentacji dokonań i rozliczeń z działalności, była też chwila uroczysta.

         Dokonano wręczenia nagród i wyróżnień strażackich.

         Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury otrzymał wieloletni Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie Pan Wacław Zabłocki. Nagrodę wręczyła Pani Małgorzata Kania - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

         Następnie Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lututowie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego a zarazem Wójt Gminy Lututów druh Józef Suwara dokonał wręczenia wyróżnienia Zasłużonego Działacza ZOSP RP Powiatu Wieruszowskiego Panu Zdzisławowi Różańskiemu przyznanego przez Zarząd Oddziału Powiatowego w Wieruszowie.

Wyróżnienie to przyznane zostało także Panu Józefowi Mrózkowi z Huty.

                                     

                                                                  

                                                                     

                                                                    

                                                                  

 

 

   

ZAPRASZAMY DZIECI

I RODZICÓW

na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Lututowie codziennie od 15 do 18

do figloraju na Stadion Sportowy w Lututowie

wtorek - piątek od 9 do 19

sobota - niedziela od 15 do 19

 

 

 

XXXVII  Drużynowe Mistrzostwa Polski  w warcabach 100 polowychw dniach 3 - 5 maja br.

 

 

W dniach 3-5 maja 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie odbyły się XXXVII Drużynowe Mistrzostwa Polski w warcabach 100 polowych z czasem 80 minut plus 1 minuta /po każdym posunięciu/  z udziałem 5 drużyn. Powiat wieruszowski  reprezentowała CZARNA DAMKA Lututów. Nasi warcabiści odnieśli kolejny sukces zdobywając v-ce MP /jest to pierwszy medal w finałach drużynowych  dla naszego klubu /.

Skład naszych medalistów: Przemysław Oderkiewicz, Mariusz Ślęzak, Arkadiusz Ślęzak i Katarzyna Mederska

 

 

 

 

 

 

TYLKO DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE  MOŻEMY ODBUDOWAĆ KOŚCIÓŁ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie środków finansowych 

z przeznaczeniem na remont Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Lututowie.

Lututowska świątynia będąca symbolem ciągłości wiary chrześcijańskiej kilkudziesięciu pokoleń mieszkańców uległa katastrofie budowlanej w dniu 5 stycznia 2012 roku.

 

 

Pomóc w odbudowie kościoła może każda osoba fizyczna i prawna, wpłacając pieniądze na specjalne konto :

                                    Parafia Rzymsko Katolicka w Lututowie

                                    nr r-ku 38 9256 0004 0000 9449 2000 0030

                                    Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

                                    z  dopiskiem Ofiara na remont kościoła

 

Posiadanie bankowego dowodu wpłaty jest podstawą do skorzystania z możliwości odliczenia przekazanej darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym.
Celem, który uprawnia do odliczenia darowizny, jest kult religijny. Ustawa o PIT nie określa definicji kultu religijnego. W ramach tej darowizny podatnik może odliczyć wpłaty i darowizny rzeczowe, które mają związek z jego wiarą (wyznaniem), m.in. remont kościoła.

Od dochodu można odliczyć kwoty darowizn przekazanych na cele kultu religijnego
w wysokości nie przekraczającej:

1.  6% rocznego dochodu w przypadku osób fizycznych,
2.  10% łącznego rocznego dochodu w przypadku osób prawnych (firm),

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dokumentując przekazywane darowizny musimy jednoznacznie określić cel ich przekazania, wpisując w tytule polecenia przelewu "cel kultu religijnego", ewentualnie precyzując, co konkretnie uważamy za taki cel. Jeśli tego nie zrobimy, bądź inaczej określimy cel darowizny, fiskus może nam zakwestionować prawo do odliczenia przekazanych kwot.
Dodatkowo mamy obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podstawa prawna (stan prawny na dzień 2 lutego  2012 r.):
1.  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Rozdział 6 art. 26 ust. 1 pkt 9 lit b ( Dz. U.  z 2010 , nr 51 poz. 307 z późn. zm. )

2.  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Rozdział 5 art. 18 ust. 1 pkt 7, ust. 1a

(Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

 

 

Remont Kościoła pw Św. Piotra i Pawła w Lututowie

można również wspomóc przekazując 1% podatku dochodowego

 od osób fizycznych za rok ubiegły (tj. 2011r) na rzecz:

Stowarzyszenie Ruch Samorządowy im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej

Kużnica Grabowska 114, 63-522 Kraszewice, woj. Wielkopolskie

KRS: 0000216852

z dopiskiem: "Remont Kościoła w Lututowie"

 

 

 

Kto może przekazać 1% podatku dochodowego?

*    podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

*    podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 

*    podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

 

 

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wybrać organizację Ruch Samorządowy im. Prof. Mariana Falskiego KRS:0000216852

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)

3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

1% można przekazać  tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie do 30 kwietnia br.( art. 45 ust.5f ustawy o pdpf).

 

 

                

  DZIEŃ BABCI I DZIADKA W 20121R.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka  placówki oświatowe z terenu Gminy Lututów zorganizowały uroczyste spotkania. Dzieci wystapiły z programami  artystycznymi,  na które składały się wiersze, piosenki, tańce oraz montaż słowno- muzyczny. Na twarzach licznie przybyłych gości można było zaobserwować  uśmiech, radość, łzy szczęścia i wruszenia. Dziadkowe byli peni uznania dla swoich wnuków. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła  spotkaniom była okazją do umocnienia więzi rodzinnych, miłego spędzenia czasu i bliższego poznania się.   

Przedszkole Publiczne w Lututowie

  

 

 

Szkoła Podstawowa w Niemojewie

 

 

Szkoła Podstawowa w Lututowie

 

 

Wizyta u 100-letniej mieszkanki gminy Lututów Pani Jadwigi Wrzeszcz

 

 

 

 

W dniu 30 września 2011r. Pani Jadwiga Wrzeszcz zd. Szkudlarek ze wsi Hipolity w gminie Lututów obchodziła swoje setne urodziny. Gratulacje oraz najlepsze życzenia radości z życia i dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym dostojnej Jubilatce złożył Wójt Pan Józef Suwara. Towarzyszyli mu  Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pani Magdalena Kaźmierska, Kierownik USC Pan Marek Pikuła oraz  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie Pani Alina Stefanowska. Pani Jadwiga oprócz życzeń otrzymałarównież list gratulacyjny i upominek. Życzenia wywarły ogromne wrażenie na Pani Jadwidze. Jubilatka nie kryła wzruszenia i z uwagą przysłuchiwała się odczytanym słowom listu gratulacyjnego.

W przyjęciu urodzinowym wzięli również udział Redaktor Naczelny                 i Prezes Radia Ziemi Wieluńskiej Pan Gabriel Wyględacz oraz Dziennikarz Pani Ewa Chyra, którzy przeprowadzili wywiad z dostojną Jubilatką.

Świętująca swoje 100 urodziny Pani Jadwiga opowiedziała wszystkim            o swoim długim życiu. Podkreśliła, że pochodzi z miejscowości Naramice, gdzie chodziła do 5-klasowej szkoły powszechnej.  W dniu 4 września 1935r. wyszła za mąż za Stanisława. Od tego czasu na stałe zamieszkała we wsi Hipolity na terenie gminy Lututów.

- Bardzo wszystkim dziękuję za pamięć - mówiła stulatka uśmiechając się pogodnie, nie kryjąc przy tym łez i wdzięczności

Jubilatkę odwiedziła także Pani Katarzyna Małolepsza Kierownik Placówki Terenowej KRUS Zduńska Wola wraz Kierownikiem Wydziału Świadczeń Panią Małgorzatą Dziubińską, które na ręce Pani Jadwigi złożyły serdeczne życzenia kolejnych lat życia, list gratulacyjny od Prezesa KRUS w Warszawie  oraz informację o podwyższeniu świadczenia emerytalnego jubilatki.

Pani Jadwiga Wrzeszcz doczekała się 6 dzieci, 15 wnuków i tyle samo prawnuków. 

                            

              

             

        

         

         

           

           

           

           

           

           

               

 

 

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne
Lututów 2011 

 

  http://youtu.be/VsV2tzqsbkM

http://youtu.be/HUUhCbHdYgI

http://youtu.be/KOMZmkuICTQ

 

  

 

1 czerwca - Dzień Dziecka

na terenie gminy Lututów

 

    

 

 

 

 

 

      

Dzień Samorządowca w dniu 27 maja 2011r.

 

 

 

Powiatowo - Gminny Dzień Strażaka w dniu 8 maja 2011r.

#f1315#

  #f1316#   

 #f1317#

#f1318#

#f1319#

#f1320#

#f1321#

#f1322#

#f1323# 

#f1324# 

#f1325#

#f1326#

#f1327#

#f1328#

#f1329#

#f1330#

#f1331#

#f1332#

#f1333#

#f1334#

#f1335#

#f1336#

#f1337#

#f1338#

#f1339#

ZAPRASZAMY

NA BEZPŁATNE  KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I

OBSŁUGI (KOMPUTEROWYCH)  APLIKACJI BIUROWYCH

- szczegółowe informacje na temat kursu znajdą państwo w poniższej ulotce informacyjnej

ulotka informacyjna  

 

 

O tym, że trzeba się uczyć nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Żeby móc funkcjonować w świecie uczymy się czytać, pisać i liczyć. W pewnym momencie stwierdzamy, że wiemy wszystko a przynajmniej wystarczająco dużo. Na tyle dużo, by zakończyć proces kształcenia. Chcielibyśmy zmienić taki punkt widzenia i uświadomić jak ważny dla każdego z nas jest nieustanny rozwój intelektualny. Naszą propozycją jest projekt Cogito i oferta placówek kształcenia ustawicznego biorących w nim udział.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Projektu, p. Bożenna Lesień-Myczka               (tel. 42/ 236 68 53;  lodz@projektcogito.pl).

Strona internetowa Projektu: www.projektcogito.pl

 

 

Dzień Kobiet w OSP Piaski

W dniu 6 marca 2011r. zorganizowane zostało  spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w którym udział wziął także sam Wójt Józef Suwara.  Spotkania takie są już tradycją w Piaskach od wielu lat. Przygotowuje je OSP w Piaskach - rolę kelnerów obsługujących gości pełnią członkowie straży i Zarządu jednostki.

 

 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w dniu 17 luty 2011r.  

#f1260#

Uroczystość otworzył oraz przywitał Jubilatów i zaproszonych gości Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pan Marek Pikuła

 #f1262#

Wójt Gminy Lututów Józef Suwara w swoim wystąpieniu okolicznościowym złożył gratulacje Jubilatom życząc im między innymi zadowolenia z każdego dnia oraz przeżycia w szczęściu i zdrowiu jeszcze wielu tak pięknych rocznic.

#f1263# 

 #f1264#

#f1265#

#f1266# 

#f1267# 

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez Wójta Gminy Lututów Józefa Suwarę

#f1268# 

#f1269# 

#f1270# 

#f1271# 

#f1272# 

 #f1273#

#f1274# 

W imieniu odznaczonych Jubilatów podziękowanie przekazała Pani Maria Zakręta

#f1276# 

#f1277#

#f1278# 

#f1279# 

#f1280# 

#f1281# 

#f1282#

#f1283# 

#f1284# 

#f1286# 

#f1287#   

#f1288# 

 #f1289#

#f1290# 

Tort Jubileuszowy 

#f1291# 

#f1292# 

 

Mistrzostwa Polski w warcabach 100-polowych  

   

 

  

 

 

Mistrz Polski najlepszy zawodnik turnieju Przemysław Oderkiewicz - zawodnik "Czarnej Damki"

"100 lat dla Babci i Dziadka"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum zabaw dla dzieci FIGLORAJ  

to znakomity sposób na wesołe i bezpieczne wypełnienie czasu naszych milusińskich. FIGLORAJ jest czynny w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00
 • soboty i niedziele od 14.00 do 18.00

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji takich jak stół do tenisa oraz gry stołowej "piłkarzyki"

 

Boże Narodzenie 2010

Wigilia dla osób samotnych z terenu gminy Lututów  

Wigilia Radnych i Sołtysów  

Wigilia strażaków  

 

 

 

   UROCZYSTE OTWARCIE CENTRUM

 ZABAW "FIGLORAJ" W LUTUTOWIE

 W DNIU 14.11.2010 r. 

 

 

 

 

   INWESTYCJE ZREALIZOWANE  

   W V KADENCJI SAMORZĄDU GMINYBudowa kompleksu sportowego ORLIK 2012

 

Wartość całkowita inwestycji 1.330.097,87 zł
Kwota dotacji: Wojewoda Łódzki - 333.000,00 zł, Marszałek- 333.334,00 zł,
Starosta - 120.000,00 zł.
 

Wykonanie boiska do piłki plażowej oraz trybun i montaż krzesełek stadionowych

Koszt - 20.000,00 zł


Inwestycje drogowe   

 

Modernizacja dróg gminnych w 2007 roku w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 

 


Wykonano utwardzenie dróg gminnych: we wsi Dobrosław o dł. 1300 m (wartość  144.380,90 zł), we wsi Knapy o dł. 1100 m (wartość  86.263,64 zł), we wsi Huta o dł. 700 m (wartość  52.676,00 zł) oraz w miejscowości Niemojew o dł. 1000 m (wartość  155.545,31zł) 
Wartość całkowita inwestycji 438.865,85 zł
Kwota dotacji z FOGR  -  55.000,00 zł
      

 

 Remont drogi gminnej Lututów ul. Cmentarna 

 Wartość inwestycji: - 30.000,00 zł

   

Modernizacja dróg gminnych w 2008 roku w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

   

Wykonano dywanik asfaltowy w Lututowie ul. Zielona dł. 550 m o wartości 86.572,64zł, pozostałe drogi gminne o łącznej wartości 163.837,50 zł to: Lututów ul. Polna 500 m, droga Dymki - Kijanice 650 m oraz we wsi Swoboda 850 m
                            Wartość całkowita inwestycji 250.410,14 zł
                                  
Kwota dotacji z FOGR  - 55.000,00 zł

   

Modernizacja dróg gminnych w 2009 roku w ramach

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

 

Wykonano dywanik asfaltowy we wsi Łęki Duże o dł. 800 m i wartości 108.910,46 zł, ponadto wykonano utwardzenie tłuczniem na drodze w miejscowości Świątkowice o dł.1100 m w tym dywanik asfaltowy o dł. 550 m
o wartości
133 517,88 zł
Wartość całkowita inwestycji 242.428,34 zł
Kwota dotacji z FOGR  -  94.825,79 zł

 

Modernizacja dróg gminnych w 2010 roku w ramach

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

Wykonano utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w miejscowości Swoboda na dł. 1200 m, w tym dywanik asfaltowy 800 m.

 

Wykonano utwardzenie tłuczniem drogi gminnej
w miejscowości Niemojew na dł. 1500 m, w tym dywanik asfaltowy 1000m.

 

Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w Lututowie 

 Inwestycja realizowana w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
o wartości 936.000,00 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Unii wyniesie 75% tj. 700.000,zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane  na przełomie 2010/2011 roku, w roku bieżącym wykonane zostanie 33% projektu.

 

  Modernizacja i rewitalizacja centrum Lututowa etap I

     
Inwestycja wykonana w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wartość inwestycji 588.447,12 zł, kwota dotacji 312.622,00 zł.

 

 

Modernizacja i rewitalizacja centrum Lututowa etap II

 

 W ramach projektu planuje się:
- budowę i przebudowę obiektów małej architektury (zegar, ławki,      
  modernizacja wiaty przystankowej)
- przebudowa parkingów
- urzędzienie terenów zielonych oraz uporządkowanie i wyposażenie  
  (ławki, kosze)
- przebudowa oświetlenia
Wartość inwestycji: 460.000,00 zł, kwota dotacji 350. 000,00 zł

 

 Inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej

 

1) Wodociąg obiekty "Jeżopole - Józefina - Kluski" koszt inwestycji ogółem - 778.541,12 zł Środki z budżetu Unii Europejskiej - 531 162, 37 zł oraz z budżetu krajowego -177 054,13 zł
2) Wodociąg we wsi Bielawy                              - koszt 71.078,00 zł
3) Wodociąg we wsi Dobrosław                          - koszt 79.000,00 zł
4) Wodociąg we wsi Brzozowiec                         - koszt 75.010,00 zł
5) Wodociąg Lututów ul. Słoneczna                     - koszt 69.127,00 zł
6) Wodociąg we wsi Ostrycharze                         - koszt 170.000,00 zł
7) Wodociąg we wsi Popielina                             - koszt 320.000,00 zł               

               (kwota dofinansowania z Unii Europejskiej - 150.000,00 zł)       

 

 

 Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej 
w gminie Lututówtj. budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Lututowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska Działanie II.6 "Ochrona powietrza".
Koszt inwestycji ogółem          - 1 500 000,00 zł
Kwota dofinansowania            - 1 215 000,00 zł

 

 

Generalny remont dachu na budynku w szkole podstawowej
w Lututowie
 

 


Wartość przedsięwzięcia - 45 354,63 zł

 

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Filialnej w Swobodzie

W roku 2008 przeprowadzono całkowitą wymianę okien w budynku w szkole Filialnej w Swobodzie. Całkowity koszt inwestycji 21.190,00zł, w tym  śriodki finansowe pochodzące z rezerwy budżetowej MEN w wysokości 16.200,00zł.


 

 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz
z wymianąkotłów

 

W roku 2007 wykonano modernizację instalacji CO wraz z wymianą kotła
w Szkole Podstawowej w Swobodzie - wartość inwestycji: 10.000,00 zł, w
 roku 2009 modernizacja instalacji CO przeprowadzona została
w Szkole Podstawowej w Lututowie - wartość inwestycji: 165.160,60 zł.
W roku 2010 wykonano kolejną modernizację instalacji CO wraz z wymianą kotła w Szkole Podstawowej w Niemojewie - wartość inwestycji: 25.000,00zł.

 

   

"Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia"
- projekt rządowego programu wsparcia dla szkół

 
 


 Wsparcie finansowe w kwocie 36.000,00 zł 
przeznaczono na wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów klas I-III wszystkich szkółach podstawowych na terenie Gminy Lututów.


 

 Modernizacja wraz z adaptacją Gminnego Ośrodka Kultury
w Lututowie

 

Inwestycja zrealizowana w ramach działania 2.3 "Odnowa Wsi"
Wartość całkowita - 688.506,21 zł, wyposażenie -  13.322,84 zł
kwota dotacji - 441.800,00zł

 

Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem 

 

Ciągnik marki New Holland o wartości - 105 957 zł

Wóz asenizacyjny                   -  18 239 zł, 
Przyczepa ciągnikowa             -  28 304 zł
Kosiarka do poboczy              -  26 840 zł,  
Spychacz czołowy                   -  8 540 zł
Rozdrabniacz do gałęzi             - 29 280 zł

                                   Ogółem: 217.160,00 zł,
Na ten cel zaciągnieto pożyczkę w Wojewódzkim Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z możliwością umorzenia do 50%.

 

 

Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnach

Wartość dotacji: 30.000,00 zł

 

 


Usuwanie skutków klęski żywiołowej tj. gradobicia w 2007 roku


 

Pozyskana dotacja od Wojewody w kwocie - 771 250,00 zł.
Dodatkowe zatrudnienie w okresie 10. 08. 2007 r. do 21. 12. 2007 r. dla 10 osób w ramach prac publicznych na których gmina otrzymała kwotę 66 204,97 zł jako refundację wynagrodzeń. 

 

 

Dmuchana zjeżdzalnia dla dzieci na kompleksie ORLIK


 


Koszt: 17600 zł

 

 

Dni Lututowa 2010

 

 

Projekt pn." Dni Lututowa - Integracja międzypokoleniowa", zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wartość projektu: 51.000,00 zł,
Kwota dotacji: 24.175,67 zł

Drukuj 
Urząd Gminy